Polityka prywatności

Polityka Prywatności Firmy Małecki II Sp. z o.o. spółka komandytowa

1. Firma Małecki II Sp. z o.o. spółka komandytowa dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności swoich klientów, użytkowników strony internetowej pod adresem www.malecki.pl oraz osób korzystających z formularza kontaktowego (zwanych dalej: „Użytkownikami”).

2. Korzystanie ze strony internetowej www.malecki.pl nie wymaga z reguły podawania danych osobowych. Jeżeli do skorzystania z usług oferowanych za pośrednictwem naszej strony konieczne jest jednak podanie takich danych jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, jest ono dobrowolne.

3. Administratorem danych osobowych Użytkowników, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie: „RODO”), jest Firma Małecki II Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Pępowie, ul. St. Nadstawek 23, 63-830 Pępowo, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000721317 (w skrócie: „Administrator” lub „Firma Małecki”).

4. Dane osobowe Użytkowników są gromadzone za pomocą elektronicznych formularzy lub korespondencji, kierowanej bezpośrednio na firmowa adresy e-mail znajdujące się na stronie www.malecki.pl. 

5. Firma Małecki przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w konkretnych i zgodnych z prawem celach, czyli: 

a) w celu zawarcia i wykonania umowy – przez czas trwania umowy i rozliczeń z niej wynikających (podstawą prawną przetwarzania jest umowa zawarta przez Firmę Małecki z osobą, której dotyczą dane osobowe);

b) w celu realizacji usług naszych partnerów oferowanych za pośrednictwem naszej strony internetowej, do czasu realizacji takiej usługi i rozliczeń z niej wynikających (podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą);

c) w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych np. wystawienia i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych – przez czas wymagany przepisami prawa (podstawą prawną przetwarzania jest ciążący na nas obowiązek prawny);

d) w celu dochodzenia naszych roszczeń – do upływu okresu przedawnienia tych roszczeń (podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora);

e) w celu marketingu bezpośredniego, w tym informowania o aktualnych promocjach i ofertach branżowych – do czasu otrzymania sprzeciwu przeciwko wykorzystywaniu danych osobowych na potrzeby takiego marketingu;

f) w celu udzielania odpowiedzi na kierowane do nas pytania inne niż stanowiące zaproszenie do złożenia oferty – do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (podstawą prawna przetwarzania jest zgoda osoby kierującej do nas zapytanie; skierowane do nas zapytanie będziemy uznawać za zgodę na udzielenie odpowiedzi);

4. Bez wyraźnej zgody Użytkownika jego dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem:

a) podmiotów prowadzących działalność pocztową lub kurierską,

b) banków (jeżeli będziemy zobowiązani dokonać zapłaty na rzecz Użytkownika),

c) podmiotów obsługujących nasze systemy informatyczne i stronę internetową,

d) podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi księgowe, doradcze, audytowe lub prawne,

e) nabywców wierzytelności (w razie nieuiszczenia w terminie zapłaty za nasze towary lub usługi).

5. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom publicznym bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. 

6. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza obszar EOG, to jest Unii Europejskiej oraz Norwegii, Lichtensteinu i Islandii.

7. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo w dowolnej chwili tę zgodę wycofać. Cofnięcie zgody nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem wykorzystywania danych Użytkownika, jakie miało miejsce przed cofnięciem takiej zgody. Brak zgody może jednak uniemożliwić przekazywanie niektórych informacji i realizację niektórych usług.

8. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Firmę Małecki, ma prawo do: 

– dostępu do swoich danych i ich poprawiania, 

– wnioskowania o usunięcie danych (jeżeli są przetwarzane bezpodstawnie), o ograniczenie lub zaprzestanie ich przetwarzania.

Wszelkie żądania, wnioski lub zapytania dotyczące przetwarzania przez Firmę Małecki danych osobowych Użytkowników, można kierować drogą elektroniczną na adres rodo@malecki.pl albo listownie na adres: ul. St. Nadstawek 23, 63-830 Pępowo, z dopiskiem „Dane osobowe”. 

9. Niezależnie od powyższych uprawnień każdy Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na cele marketingu bezpośredniego.

10. Każdy Użytkownik ma też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

11. Firma Małecki oświadcza, w celu zabezpieczenia danych Użytkowników przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem stosuje odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne, techniczne i fizyczne. Jednocześnie Firma Małecki wskazuje, że żaden sposób przekazywania danych przez Internet nie jest w pełni bezpieczny. Dlatego pomimo podejmowanych przez Firmę Małecki wysiłków na rzecz zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych, nie może zagwarantować pełnego bezpieczeństwa transmisji przez Internet. 

12. Firma Małecki zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Niniejszej Polityce Prywatności., co może wynikać z potrzeby dostosowania jej do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardach prywatności lub poszerzeniem naszej oferty. O wszelkich zmianach Firma Małecki będzie informować na swojej stronie internetowej.